Trainingsmodules 4x 3u (KT)

Training-modules-klassieke-talen-GR

NB afhankelijk van de wensen, voorkennis en ervaring van de participanten kan een traject worden aangevuld met theorie- of praktijkmodules.

I. Training effectief grammaticaonderwijs

Training-01-training-effectief-grammaticaonderwijs

De eigen lesmethode biedt de docent een handig hulpmiddel om zijn lessen in grammaticaonderwijs vorm te geven. Maar ook in recent ontwikkelde of herziene methodes is vaak nog niet de laatste stand van zaken uit de wetenschap verwerkt. Het duurt in het algemeen zeker 10 jaar voordat nieuw wetenschappelijk inzicht en onderzoek doorwerkt in de schoolboeken. In de training ‘effectief grammaticaonderwijs’ krijgt de docent de relevante meest recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek aangereikt om deze toe te passen op de eigen lesmethode. Zo ontwikkelt de docent een beter inzicht in zijn eigen lesmethode en ervaart hij hoe hij de methode – met kleine aanpassingen – kan gebruiken in dienst van de leerroute in dienst van de vakdoelstellingen en eindtermen.

Effectief grammaticaonderwijs is een van de adviezen uit het rapport van de Verkenningscommissie dat is opgenomen in de Gouden Standaard (H.II) en draagt bij aan gymnasiale vorming.

De docent breidt zijn handelingsrepertoire uit in grammaticaonderwijs in dienst van de vakdoelstellingen en eindtermen. De docent heeft zich geprofessionaliseerd in identificatie van het (denk)niveau en leerdoel van grammatica-uitleg en -opdrachten, zodat hij in staat is het onderwijsaanbod aan te passen aan de onderwijsbehoeften van sterke tot en met zwakke leerlingen.

II. Didactiek woordenschatverwerving in dienst van de lectuur

Training-02-didactiek-woordenschatverwerving-in-dienst-van-de-lectuur

Waarom haalt de ene leerling op de toets een dikke onvoldoende voor een woordjestoets en de andere met gemak zeer hoge cijfers. Waarom lijkt al die investering van leerlingen en docent in de onderbouw vaak zo voor niets geweest in de bovenbouw?

Aan de hand van eigen materiaal en aanpak van docenten wordt de lespraktijk van de woordenschatverwerving geanalyseerd en toegelicht vanuit de theorie. Vervolgens wordt gekeken waar aanpassingen en veranderingen het leerrendement en de motivatie voor woordjes leren kan vergroten. De docent experimenteert hiermee en die ervaring wordt weer ingebracht in de volgende bijeenkomst.

Het aanleren van een groot en wendbaar te gebruiken klassiek basisvocabularium is een van de adviezen uit het rapport van de Verkenningscommissie en draagt bij aan gymnasiale vorming.

Met de training breidt de docent zijn handelingsrepertoire uit in de didactiek van woordenschatverwering in de onder- en bovenbouw.

III. Ontwikkeling doorlopende leerlijn Grieks & Latijn

Training-03-ontwikkeling-doorlopende-leerlijn-Grieks-&-Latijn

Er zijn nog niet veel scholen waar de doorlopende leerlijn al gemeengoed is geworden. Mogelijk werkt tegen dat niemand op een zoveelste papieren bureauladedocument zit te wachten dat stilletjes boven op het schoolwerkplan komt te liggen. De meeste docenten hebben in hun opleiding ook niets meegekregen over (de ontwikkeling van) leerlijnen. De handreiking doorlopende leerlijn taalvaardigheid van de SLO biedt een vertrekpunt voor het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn GLTC. De vele keuzes binnen het wettelijk kader laat de school veel ruimte voor eigen invulling, maar is tegelijk ook de opdracht om zelf een leerlijn te ontwikkelen. De ontwikkeling van de doorlopende leerlijn LTC en GTC is een van de adviezen uit het rapport van de Verkenningscommissie dat is opgenomen in de Gouden Standaard (H.I p.7) en draagt bij aan gymnasiale vorming.

Het traject draagt bij aan professionalisering en expertiseontwikkeling binnen de school en levert een schooleigen leerlijn G/LTC als onderdeel van de gymnasiale vorming.

IV. Ontwikkeling gemeenschappelijk taalbeleid

Training-04-ontwikkeling-gemeenschappelijk-taalbeleid

Op een klein aantal meer scholen is recent gemeenschappelijk taalbeleid ontwikkeld in samenspraak met classici en de levende-talendocenten. Gemeenschappelijk taalbeleid wordt gezien als een antwoord op het afnemende taal-(kundig) bewustzijn van de huidige leerlingen. De afnemende taalvaardigheid en vooral kennis over taal, dwingt talendocenten tot aanpassingen in het onderwijs. Hiaten moeten worden gedicht en gegeven de beperkte tijd is efficiëntie en hoog rendement het toverwoord. Samenwerking binnen alle talensecties biedt de leerling een eenduidiger structuur, meer herhaling en oefening en vergroot het begrip door de brede context waarin taalfenomenen worden geplaatst. De ontwikkeling van gemeenschappelijk taalbeleid is een van de adviezen uit het rapport van de Verkenningscommissie dat is opgenomen in onderdeel van de Gouden Standaard (H.iii.2 p.13) en draagt bij aan gymnasiale vorming.

Het traject bevordert de professionalisering en expertiseontwikkeling binnen de talensecties van de school en levert een schooleigen gemeenschappelijk taalbeleid op als onderdeel van de gymnasiale vorming.

V. Ontwikkeling vertaaldidactiekleerlijn Grieks & Latijn

Training-05-ontwikkeling-vertaaldidactiekleerlijn-Grieks-&-Latijn

Er zijn nog niet veel scholen waar binnen de sectie afspraken zijn gemaakt over vertaaldidactiek, omdat het fenomeen ‘vertaaldidactiek’ nog niet duidelijk gedefinieerd is. De meeste docenten hebben in hun opleiding ook niets over een expliciete vertaaldidactiek meegekregen. Uit het rapport Latijn en de kracht van de vanzelfsprekendheid (2009) blijkt vooral dat de herhaling en consequente navolging van enige vaste instructie bij het lezen effectief is voor de (ver)taalvaardigheid van de leerling. De handreiking doorlopende leerlijn taalvaardigheid van de SLO kan een vertrekpunt zijn om tot een sectie-aanpak te komen. De training biedt een overzicht van bestaande vertaaldidactieken toegelicht vanuit de theorie en gerelateerd aan de gebruikte lesmethodes. De docent wordt in het ‘woud van mogelijkheden’ begeleid in het maken van zijn eigen keuzes. De ontwikkeling van de vertaaldidactiekleerlijn is een van de adviezen uit het rapport van de Verkenningscommissie.

Het traject draagt bij aan professionalisering en expertiseontwikkeling in vertaaldidactiek en tekstbegrip dat inzet op verbetering van het onderwijsrendement en de motivatie bij leerlingen.

VI. School brede gymnasiale vorming: visie en beleid

Training-06-school-brede-gymnasiale-vorming--visie-en-beleid

Het zijn de docenten die het verschil maken, maar ondersteuning vanuit de schoolleiding helpt de docent natuurlijk wel. Een beleidsplan Gouden Standaard voor Gymnasiale vorming opgesteld door een goed samengestelde werkgroep, is de eerste stap naar succesvolle implementatie. Aan de hand van een instrument voor onderwijskwaliteit wordt een groep docenten begeleid in het opstellen van een beleidsplan. Maar beleid rondom schoolbrede gymnasiale vorming vraagt nog meer dan een goed plan. Schoolbeleid gericht op gymnasiale vorming is een van de adviezen uit het rapport van de Verkenningscommissie dat is opgenomen in de Gouden Standaard (H.I p.7) en draagt bij aan gymnasiale vorming.

Het traject beleidsplan Gouden Standaard levert de school beleidsvoornemens op vastgelegd in een plan van aanpak, implementatieplan, professionaliseringsplan, evaluatieplan en projectplan pilots in de school.

VII. Training onderwijs gericht op leerdoelen

Training-07-training-onderwijs-gericht-op-leerdoelen

De docent die hand van de eigen lesmethode hun lessen willen plannen vanuit de vakdoelstellingen en eindtermen, krijgt hiervoor de nodige kennis en begeleiding aangereikt. Door de directe toepassing op de eigen lesmethode en discussie met collega’s ontwikkelt de docent een rijk handelingsrepertoire in leerstofaanbod, leerstofverwerking en leerstofplanning gericht op de vakdoelen en eindtermen.

De docent kan na afloop het verwerkingsniveau van de opdrachten in de methode identificeren en relateren aan de vakdoelstellingen en eindtermen. Hij kan zo de methode efficiënter inzetten in dienst van de vakdoelstellingen en eindtermen waarmee hij de intrinsieke motivatie voor het schoolvak kan vergroten bij leerlingen.

VIII. Toetsing & motivatie: beleid ter bevordering van determinatie en doorstroom

Training-08-toetsing-&-motivatie--beleid-ter-bevordering-van-determinatie-en-doorstroom

De docent die hand van de eigen onderbouwtoetsen en het PTA-toetsen lijn wil brengen in het totale toetsprogramma, krijgt hiervoor de nodige kennis en begeleiding aangereikt. Door de directe toepassing op de eigen lesmethode en discussie met collega’s ontwikkelt de docent een rijk handelingsrepertoire in de toetsing van de vakdoelen en eindtermen.

Deze training is inhoudelijk een combinatie van praktijkmodule VIII & IX (KT).

De docent kan na afloop het verwerkingsniveau van de toetsvragen identificeren en relateren aan de vakdoelstellingen en eindtermen. Hij kan zo in een doorlopende leerlijn een evenwichtig, stimulerend en determinerend toetsprogramma uitzetten in dienst van de vakdoelstellingen en eindtermen waarmee hij de opbrengst en de (intrinsieke) motivatie voor het schoolvak kan vergroten bij leerlingen.

NB de module kan worden gevolgd door een groep docenten van verschillende vakken binnen een school of door een groep vakgenoten van verschillende scholen.

IX. Training van summatief naar formatief toetsen

Training-09-training-van-summatief-naar-formatief-toetsen

De docent die optimaal rendement uit de eigen toetsen en lessen wil halen, krijgt hiervoor de nodige kennis en begeleiding aangereikt. Door de directe toepassing op de eigen toetsen en les en door de discussie met collega’s ontwikkelt de docent een rijk handelingsrepertoire in de toetsing van de vakdoelen en eindtermen.

Deze training is inhoudelijk een combinatie van praktijkmodule VIII & IX (KT).

De docent kan na afloop het verwerkingsniveau van de toetsvragen identificeren en relateren aan de vakdoelstellingen en eindtermen. Hij kan zo in een doorlopende leerlijn een evenwichtig, stimulerend en determinerend toetsprogramma uitzetten in dienst van de vakdoelstellingen en eindtermen waarmee hij de opbrengst en de (intrinsieke) motivatie voor het schoolvak kan vergroten bij leerlingen.

NB de module kan worden gevolgd door een groep docenten van verschillende vakken binnen een school of door een groep vakgenoten van verschillende scholen.

X. Training differentiëren m.b.v. de lesmethode

Training-10-training-differentieren-m.b.v.-de-lesmethode

De docent die in het kader van passend onderwijs hun eigen methode willen compacten om ruimte te maken voor verrijking of voor meer differentiatie, krijgt hiervoor de nodige kennis en begeleiding aangereikt. Door de directe toepassing op de eigen lesmethode en de wisselwerking met collega’s ontwikkelt de docent een rijk handelingsrepertoire in leerstofaanbod, leerstofverwerking en lesplanning voor de zwakke tot sterke leerlingen.

De docent kan na afloop het verwerkingsniveau van de opdrachten in de methode identificeren. Hij kan zo de leerling op maat bedienen en zijn les daarop inrichten.

NB de module kan worden gevolgd door een groep docenten van verschillende vakken binnen een school of door een groep vakgenoten van verschillende scholen.

XI. Training lesontwerp als professional

Training-11-training-lesontwerp-als-professional

De training professioneel lesontwerpen is voor de gevorderde docent die nog een stap verder in zijn ontwikkeling wil zetten. De invulling wordt geheel bepaald door de inbreng van de participanten en afgestemd op persoonlijke ontwikkeldoelen en cases uit de onderwijspraktijk. De groepsgrootte is gemaximeerd op vier personen.

De training stimuleert de docent zich te ontwikkelen tot excellent docent.

XII. Individuele coaching docent a.d.h.v. POP

Training-12-individuele-coaching-docent-a.d.h.v.-POP

De individuele coaching is voor elke docent die gericht wil werken aan een specifiek ontwikkeldoel. De invulling wordt geheel afgestemd op de individuele behoeften en mogelijkheden. Desgewenst kan de coaching ook worden aangevuld door de inbreng van een collega uit de onderwijskunde of loopbaancoaching.

De individuele coaching helpt een docent specifieke kennis en vaardigheden te ontwikkelen waardoor hij zelf weer verder kan. De coaching kan ook worden ingezet om de eigen positie te bepalen, als een docent dreigt vast te lopen in zijn werk en de twijfel overheerst of de werkdruk niet te hoog is of het onderwijs niet voldoende past bij de eigen talenten.

Vindt u niet wat u zoekt?

Kijkt u verder bij de theorie- en praktijkmodules of stel uw vraag direct.

Nieuws op onderwerp

Voer uw e-mailadres in en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Join 36 other subscribers
MetisMatters
+31 (0) 6 24 64 08 96
annemieke@metismatters.nl

Telefonisch spreekuur:
maandagochtend van 9.00-10.00 uur
%d bloggers like this: