Hoogbegaafdheid & schoolbeleid

Passend onderwijs, ook voor hoogbegaafde leerlingen

Het regent geld

Het ontwikkelen van schoolbeleid om het onderwijs voor hoogbegaafden passender te maken, kost tijd en vraagt kennis en ervaring en nieuwe inzichten en ideeën. Binnen een docententeam zijn altijd mensen met goede ideeën, ambities, wensen en zorg om leerlingen. Meestal lukt het niet om tijd en ruimte te vinden om al die mooie plannen om te zetten naar goed verankerd beleid. Het is heel positief dat recent een aantal maatregelingen van het ministerie OCW en de bonden (financiële) ruimte hiervoor creëert.

Extra geld voor hoogbegaafden op school

1. Prestatiebox 2013 t/m 2015

Vier van de vijf ambities bieden scholen ruimte om nieuw beleid voor hoogbegaafden te ontwikkelen en financieren.

  • € 146,- voor elke leerling op school per jaar
  • € 100,- voor elke 4,5,6 vwo-leerling op school per jaar

bron: http://wetten.overheid.nl

Money and plant.2. Passend onderwijs is voor de minister van OCW ook een kader waarbinnen hij de alle scholen vraagt voor hoogbegaafden beleid te ontwikkelen. De financiering voor zorgleerlingen wordt anders georganiseerd. De school vraagt hetsamenwerkingsverband om ondersteuning met externe expertise op het gebied van zorg en onderwijs voor de hoogbegaafden en specifieke hulp voor individuele leerlingen.
bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/passend-onderwijs-vanaf-schooljaar-2014-2015

3. Professionalisering (cao)

close up view of a hand holding bank notesIn het cao-akkoord 2014-15 leggen sociale partners vast dat scholen 10% van de personeelsbudget gaan besteden aan professionalisering. Iedere docent krijgt een vrij te besteden basisbudget voor professionalisering, bestaande uit 5% van de normjaartaak en 600 euro. Tegelijk zijn afspraken gemaakt voor werkdrukverlaging (levensfasebewust personeelsbeleid). Deze afspraak wordt gefinancierd uit de 148 mln. extra voor onderwijs uit het regeerakkoord.
Docenten kunnen in de gereserveerde tijd ieder voor max. € 600,- zich individueel professionaliseren op het gebied van hoogbegaafden en onderwijs. Docenten kunnen ervoor kiezen om hun professionaliseringsruimte individueel of met een vaksectie of team in te zetten.

bron: http://www.vo-raad.nl

4. structureel €29 miljoen voor extra hoogbegaafde leerlingen

Hoogbegaafde leerlingen hebben op school uitdaging nodig, anders gaan ze zich bijvoorbeeld vervelen. Scholen krijgen daarom geld van de overheid om deze groep goed te kunnen begeleiden.

bron: http://talentstimuleren.nl

Het aanbod professionalisering hoogbegaafdheid en talentontwikkeling

Het professionaliseringsaanbod voor docenten is breed en verandert mee met de ontwikkelingen in het veld.

Met mijn ruime ervaring onder meer als docent, onderwijsontwikkelaar en als vakdidacticus klassieke talen & hoogbegaafdheid ben ik in staat om goed in te spelen op elke vraag die vanuit de onderwijspraktijk opkomt.

Sectieprofessionalisering

e pluribus unumScholing in sectieverband heeft veel voordelen. In gezamenlijkheid inhoudelijk discussiëren over je vak en de didactiek en vandaar uit je eigen lespraktijk weer verder ontwikkelen, wordt door docenten vaak gemist. Het gemeenschappelijk overleg is ook heel stimulerend en leidt tot goede ideeën die met elkaar uitgewerkt kunnen worden. Tot slot komt de eensgezindheid binnen een vaksectie de leerling ten goede.

Op de meeste scholen zijn docenten ingedeeld in afdelingsteams of jaarlagen en het sectie-overleg wordt al gauw geheel gedomineerd door dringende praktische en organisatorische zalen.

Sectiescholing voorziet niet alleen in een behoefte van de vakdocent, maar past ook in een degelijk professionaliseringsbeleid van de schoolleiding. Als een sectie met elkaar over een langere periode nieuwe inzichten verwerft en toepast op de eigen lespraktijk, gebeurt er veel meer dan alleen de eigen ontwikkeling. Zo’n gezamenlijk proces van verandering draagt ook bij aan borging van de onderwijskwaliteit, omdat de continuïteit meer is gegarandeerd. Door het scholingsbudget samen te voegen kunnen scholen een langlopend scholingstraject aanvragen. In zo’n trainingsmodule wordt niet alleen een nieuwe theorie gepresenteerd zoals in een theoriemodule of toegepast zoals in een praktijkmodule, maar worden docenten gedurende de hele trainingsperiode begeleid bij het vertalen van die theorie naar de eigen lespraktijk. Het rendement van een trainingsmodule is zo veel groter dan van een of meer incidentele nascholingsactiviteiten.

Het is ook mogelijk om met een aantal docenten van verschillende scholen gezamenlijk een  professionaliseringtraject aan te vragen.

Individuele professionalisering

van pop tot vlinderIndividuele coaching door de vakdidacticus richt zich op specifieke vragen van een docent voortkomend uit een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) gericht op het verkrijgen van een hogere schaal of naar aanleiding van een functioneringsgesprek of re-integratie. De vragen van de docent kunnen het groepsproces en/of het onderwijsleerproces betreffen. Een individueel coachingstraject is geen standaardpakket, maar wordt in nauwe samenspraak met de docent opgesteld en sluit aan bij de eigen persoonlijkheid, de eigen lespraktijk, schoolkarakter en leerlingenpopulatie.

Sectie-overstijgende professionalisering

Hoogbegaafde leerlingen zitten over de hele school verspreid. Het verdient daarom aanbeveling professionalisering binnen de school breed aan te pakken door alle secties heen.  Daar komt nog bij dat docenten die zich professionaliseren in onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen, direct ervaren dat eigenlijk al hun leerlingen hierdoor meer tot hun recht komen.

Buttons-actie-info-01Buttons-actie-nascholingButtons-actie-contact

 

Nieuws op onderwerp

Voer uw e-mailadres in en blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Join 36 other subscribers
MetisMatters
+31 (0) 6 24 64 08 96
annemieke@metismatters.nl

Telefonisch spreekuur:
maandagochtend van 9.00-10.00 uur
%d bloggers like this: